Privacy

Privacy Statement

Repay HRM (hieronder verstaan we alle Repay HRM vennootschappen) verwerkt je persoonsgegevens met als doel uitvoering te geven aan één of meerdere overeenkomsten gesloten tussen Werknemers van Repay HRM en overeenkomsten gesloten tussen Repay HRM en haar Opdrachtgevers. We verwerken ook gegevens die nodig zijn voorafgaande aan het aangaan van een overeenkomst. De persoonsgegevens die wij ontvangen worden opgeslagen, geraadpleegd en bewerkt.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden enkel verkregen door aanlevering van de Werknemers en Opdrachtgevers. Wij gebruiken geen openbare bronnen.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, zoals deze zijn opgenomen in de AVG:

  • Verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoeringen van een overeenkomst
  • Verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Wij vinden het beschermen van jouw privacy belangrijk. Wij delen de persoonsgegevens alleen met anderen uit hoofde van bovenstaande grondslagen (bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, het pensioenfonds, onze softwareleveranciers en ARBO diensten). Dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden delen met andere partijen. Daarnaast hebben wij de noodzakelijke maatregelen getroffen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van persoonsgegevens. Onbevoegde personen kunnen geen persoonsgegevens raadplegen.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • NAW gegevens
  • Contact gegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Functie
  • Gegevens met betrekking tot nationaliteit, eventueel verzuim, VOG en BSN
  • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, inkomsten, eventuele loonbeslagen)
  • Werknemersgegevens (Opdrachtgever, salaris, auto van de zaak)

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hebben echter een wettelijke verplichting om verschillende persoonsgegevens 7 kalenderjaren na uit dienst treden te bewaren.

Je hebt het recht tot inzage, correctie, anonimiseren of verwijderen van persoonsgegevens. Repay HRM zal hierin tegemoet komen zolang dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst. Ook kun je verzoeken om je persoonsgegevens over te dragen. Wij zullen je dan een bestand sturen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Je kunt deze vervolgens zelf verstrekken aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

Voor vragen over dit privacy statement, verwerking van jouw persoonsgegevens, klachten of verzoek tot verwijderen of anonimiseren van gegevens kun je een e-mail sturen naar privacy@repay.nl.

Het is niet toegestaan zonder toestemming van Repay HRM informatie en/of beelden van deze website openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Vermeld altijd de bron.